Reciclàrids Osona SL , es una empresa de tractament de Residus de la Construcció i Demolició (RCD’s) amb una gran experiència de cara al client en l’àmbit de la gestió i reciclatge dels seus residus. Tenim sempre la millor solució per a cada situació del client en la que es trobi i disposem de varis factors tècnics i mecànics per fer arribar la solució al client de manera eficaç.

A traves de la Nostra planta, s’aconsegueix que els residus provinents, desprès de passar per un proces de neteja i reciclat adequats, tornin novament al cicle productiu de la construcció, aconseguint d’aquesta manera que l’impacte ambiental sigui mimin i augmentar l’utilitat dels recursos naturals.

La gestió inadequada d’aquests materials, provoca que no es puguin tornar a utilitzar un cop tractats, i que ocasionin greus problemes en el medi ambient, ja que moltes vegades, contenen materials perillosos per a la natura que poden ocasionar perjudicis en la salut humana i en el nostre entorn.

Un gestor autoritzat es el titular d’unes instal·lacions de tractament que disposi de l’autorització o llicencia corresponent per portar a terme la seva activitat d’acord amb la llei 3/1998, del 27 de Febrer, creada per l’Administració i estar inscrit en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.